• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Rynek dzieł sztuki i antyków w 2017 roku

  W 2017 r. 117 (54,9%) podmiotów zajmowało się sprzedażą dzieł sztuki i antyków, natomiast 96 (45,1%) prowadziło sprzedaż dzieł sztuki i antyków...

  Wyniki finansowe instytucji kultury w...

  Aktywa (pasywa) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2017 r. ukształtowały się na poziomie 16 195,4 mln zł i były o 5,8% wyższe niż rok...

  Kultura Fizyczna w 2017 roku

  W 2017 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 67 związków sportowych oraz 544 okręgowych związków sportowych. W porównaniu z rokiem 2016...

  Gospodarka wodociągowa i...

  W Polsce w 2017 roku wzrosła długość sieci kanalizacyjnej o ponad 2,8 tys. km (o 1,8%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych...

  Wiadomości Statystyczne nr 6/2018 (685)

  W numerze m. in.: Joanna SULIK — Dylematy aplikacyjne wskaźnika rzeczywistego rozwoju dla Polski; Beata BIESZK-STOLORZ — Ocena wpływu płci na...

  Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości...

  W publikacji ze zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe, wyodrębniono...

  Działalność przedsiębiorstw...

  W 2017 r. badaniem zostało objętych 257 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych1....

  Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń...

  Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I kwartale 2018 r. były lepsze o 19,4 mln zł niż rok wcześniej. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki...

  Atlas statystyczny województwa...

  Ujęte w publikacji aspekty społeczno-gospodarcze i środowiskowe stanowią istotny element polityki spójności. Publikacja zawiera wykresy i mapy...

  Biuletyn Statystyczny Nr 5/2018

  Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.

  Produkcja ważniejszych wyrobów...

  Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje...

  Informacja o sytuacji...

  Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in....

  Bezrobotni zarejestrowani i stopa...

  Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu maja 2018 r.

  Ruch graniczny oraz wydatki...

  W I kwartale 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 63,5 mln, z tego 38,3 mln (60,4%) cudzoziemców (nierezydentów) i 25,2...

  Koniunktura w przemyśle,...

  Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i...

  Wykorzystanie turystycznych obiektów...

  W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku, w porównaniu do I kwartału 2017 roku, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy...

  Ceny robót budowlano-montażowych i...

  Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki...

  Bezrobocie rejestrowane. I kwartał...

  Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy,...

  Koniunktura w przemyśle,...

  Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w czerwcu 2018 r. wynosi 109,0 i kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego...

  Wyniki finansowe funduszy...

  Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 314,1 mld zł (wzrost o 7,2% w stosunku do roku...

  Infografika - Koniunktura gospodarcza...

  Działalność faktoringowa...

  W 2017 r. badaniem zostało objętych 50 podmiotów prowadzących działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane...

  Wyniki finansowe instytucji kultury w...

  W pierwszym kwartale 2018 r. wyniki finansowe w badanych instytucjach kultury były korzystniejsze od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego...

  Działalność lecznicza zakładów...

  Na koniec 2017 r. działalność leczniczą prowadziło 271 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły 808,1 tys. kuracjuszy, w tym...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka