• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Regulamin

  Spis treści:

  1. Regulamin serwisu SMS
  2. Regulamin platformy "Wieczorna.pl"
  3. Regulamin biblioteki cyfrowej "Wieczorna.pl"

   

  Część I.

  Regulamin serwisu SMS

  Wieczorna.pl

   1.       Postanowienia wstępne:

   

  • Organizatorem serwisu jest Wieczorna.pl sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dolina Zielona 24a, kod 65-154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m Zielona Góra, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416514, NIP, 9731008676 Regon 081032764.
  • Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę serwisu.
  • Serwis działa od dnia 20 września 2015 do odwołania.
  • Serwis polega na przesyłaniu informacji o bieżących treściach płatnych przez okres określonej liczby tygodni od zamówienia usługi.

   

   2.       Zasady korzystania z Serwisu:

   

  • Użytkownik celem skorzystania z serwisu powinien wysłać sms na numer premium serwisu o treści ....
  • W przypadku wysłania prawidłowej komendy użytkownik otrzyma dostęp do treści płątnych serwisu.
  • Koszt wysłania wiadomości pod numer ..... wynosi .... PLN netto (..... PLN brutto), por. tabela cenowa poniżej:
  • Numery i stawki:

   7055 - 0,50 zł (+ 23% z VAT)
   71624 - 1 zł (+ 23% VAT)
   72624 - 2 zł (+ 23% z VAT)
   73624 - 3 zł (+ 23% z VAT)
   74624 - 4 zł (+ 23% z VAT)
   75624 - 5 zł (+ 23% z VAT)
   76624 - 6 zł (+ 23% z VAT)
   77464 - 7 zł (+ 23% z VAT)
   78464 - 8 zł (+ 23% z VAT)
   79624 - 9 zł (+ 23% z VAT)
   91455 - 14 zł (+ 23% z VAT)
   91974 - 19 zł (+ 23% z VAT)
   92574 - 25 zł (+ 23% z VAT)
  • Upusty cenowe dla grup abonentów na abonament i usługi abonamentowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

   

   3.       Postanowienia końcowe:

   

  • Użytkownik zamawiąjąc niniejszy serwis wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną dotyczących i pochodzących od Gazeta Poselska, Gazeta Wieczorna, Merkuriusz Polski i Radiotelewizja.
  • Regulamin serwisu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie www.wieczorna.pl
  • Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów.
  • Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować na adres mailowy wydawnictwo@wieczorna. pl wpisując w temacie wiadomości: Reklamacja SMS. 
  • Adres biura obsługi klienta: Wydawnictwo Merkuriusz Polski
   "Wieczorna.pl" sp. z o.o.
   +48604443623
  • Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu ich otrzymania.

  Regulamin wieczorna.pl 

  Edycja Wieczorna.pl tytułu Merkuriusz Polski 

  Regulamin platformy wieczorna.pl

  I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1.    Platforma wieczorna.pl ( zwana dalej wieczorna.pl) udostępniona jest autorom przez spółkę Wieczorna.pl sp. z o.o. ul. Dolina Zielona 24 A, Zielona Góra
  65-154 Zielona Góra www.wydawnictwo. wieczorna.pl, zwaną dalej Wieczorna.pl .
  2.    Udostępnienie Platformy wieczorna.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  3.    Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z platformy wieczorna.pl. Każdy Użytkownik, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
  4.    Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto i rozpoczynając korzystanie z platformy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  II. DEFINICJE
  Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1.    Regulamin - niniejszy regulamin
  2.    Konto - dostępne dla danego Użytkownika po aktywowaniu miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Konto zakładane jest w oparciu o adres email Użytkownika.
  3.    Konto Standard – konto bezpłatne pozwalające na korzystanie z części funkcjonalności Platformy.
  4.    Konto Premium  - konto płatne pozwalające na korzystanie z pełnej funkcjonalności Platformy
  5.    Użytkownik - osoba korzystająca z Platformy wieczorna.pl, posiadająca Konto na Platformie i zamieszczająca swoje materiały i publikacje.
  6.    Platforma wieczorna.pl, Platforma – platforma będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez Wieczorna.pl Sp. z o.o., umożliwiająca Użytkownikom publikowanie prac oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu, jak również uczestnictwo w konkursach przeprowadzanych za pośrednictwem Platformy.
  7.    Materiały, Publikacje - wszelkie materiały - teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym),   opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe, filmowe i inne) - publikowane przez Użytkowników w ramach Platformy.
  8.    Organizator, Administrator – Wieczorna.pl Sp. z o.o.
  III. PLATFORMA
  1.    Założenie Konta i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również korzystanie z Platformy są całkowicie dobrowolne.
  2.    Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy jest założenia Konta.
  3.    Założenie Konta Standard i Premium jest bezpłatne.
  4.    Konto Standard:
  1.    jest kontem bezpłatnym,
  2.    pozwala na korzystanie w części funkcjonalności Platformy,
  3.    pozwala na umieszczenie maksymalnie 5 publikacji.
  5.    Konto Premium:
  1.     jest kontem płatnym,
  2.    umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności Platformy,
  3.    może być założone i używane przez osoby pełnoletnie
  4.    pozwala na tworzenie i umieszczanie na Platformie nieograniczonej liczby publikacji, wystawiania ich na aukcje oraz sprzedaż za pośrednictwem Platformy.
  5.    Opłata za korzystanie z konta podana jest w formatce podczas zakładania konta Premium na Platformie.
  6.    W przypadku sprzedaży publikacji Użytkownika za pośrednictwem Platformy Organizator pobiera prowizję od przychodu Użytkownika. Informacja o wysokości pobieranych prowizji znajduje się na stronie wieczorna.pl.

  7.    Użytkownik udziela Organizatorowi zgody na wykorzystywanie Materiałów Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Użytkownicy publikują Materiały.
  8.    Wszelkie działania wymienione w punkcie 4., będą podejmowane bez ingerencji w treść Materiałów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.
  9.    Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści Publikacji grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
  10.    Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
  1.    nie publikowania treści o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
  2.    działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
  3.    niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników lub innych poufnych danych,
  4.    niepodejmowania działań i przekazywania danych do Platformy, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jej funkcjonowanie,
  5.    nieumieszczania w opisach zamieszczanych Publikacji słów kluczowych niezgodnych z treścią stron Użytkownika, nie umieszczania Materiałów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, poza dozwolonymi reklamami kontekstowymi na stronach autorskich poszczególnych użytkowników. Autorzy mają prawo do samodzielnego organizowania sponsorów i reklamodawców swoich podstron, i zamieszczania stosownych znaków firmowych i treści reklamowych, w nie więcej jak 20 % powierzchni ich podstron.
  6.    nie publikowania prac, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci odnośnika przekierowującego do innego serwisu internetowego albo innej strony www.
  11.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1.    sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Platformy, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności publikacji Materiałów,
  2.    skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, niezawinione przez Organizatora (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej, złamanie hasła przez osobę trzecią),
  3.    udostępnienie hasła i danych Użytkownika osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.
  12.    Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1.    okresowego wyłączania Platformy bez uprzedniego powiadomienia,
  2.    skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na serwerach i danych Platformy,
  3.    całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkownika na stronach Platformy.
  13.    Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje Konto lub usunąć swoje Publikacje.
  14.    Wiarygodność treści Materiałów na Platformie oraz same Publikacje nie są kontrolowane przez Organizatora. Organizator zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji Materiałów przez Użytkowników.
  15.    Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym na Platformie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
  16.    Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wpisów dokonywanych przez Użytkowników w ich Publikacjach lub ich części poprzez umieszczanie ich w  serwisach internetowych podmiotów i partnerów współpracujących z Organizatorem w związku z funkcjonowaniem Platformy oraz publikację we wszelkich materiałach promujących Platformę (m.in. w radiu, TV, Internecie, prasie, na plakatach i inne).
  IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1.    Użytkownik konta Standard ma prawo do darmowego umieszczania swoich Publikacji.
  2.    Użytkownik umieszczając Materiały na Platformie oświadcza, iż:
  1.    przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
  2.    osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna   do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
  3.    Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w zamieszczonych Materiałach.
  V. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
  1.    Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania treści Publikacji w innych miejscach serwisów internetowych, a w szczególności na stronach podmiotów i partnerów współpracujących z Organizatorem  na potrzeby funkcjonowania Platformy.
  2.    W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane w niniejszym Regulaminie jako zakazane, jednakowoż naruszają prawem chronione interesy innych Użytkowników lub Organizatora, Organizator może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
  3.    W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Publikacje zostają zablokowane oraz mogą zostać skasowane bez uprzedniego ostrzeżenia. W takim przypadku skasowane może zostać również Konto Użytkownika. Podjęcie decyzji o regulaminowym skasowaniu Materiałów lub Konta nie zobowiązuje Organizatora do udzielania wyjaśnień autorom usuwanych Materiałów.
  VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1.    Organizator informuje, iż podczas korzystania z Usługi w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  2.    Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  3.    Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i   obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  1.    działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  2.    niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
  3.    nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
  4.    nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmuje się definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl. net/standard.php;
  5.    nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.
  VII. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)
  1.    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
  2.    Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres phooli(małpa)gmail.com  lub listownie na adres: Wieczorna.pl Spółka z o.o. ul. Dolina Zielona 24 A, Zielona Góra 65-154 Zielona Góra.
  3.    Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  4.    Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt  3. w przypadku, gdy  rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
  VIII. DANE OSOBOWE
  1.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta w ramach Platformy jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres email. Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta lub w dalszej części Platformy, w stosownych miejscach związanych z danymi użytkownika.
  2.    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wieczorna.pl Sp. z o.o.. Dane te mogą być przez Organizatora przekazywane kontrahentom Wieczorna.pl Sp. z o.o. wyłącznie w celu poprawnego funkcjonowania Platformy oraz dokonywania rozliczeń z autorami treści. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
  1.    są one zgodne z prawdą,
  2.    wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
  3.    Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres Wieczorna.pl Spółka z o.o. ul. Dolina Zielona 24 A, Zielona Góra 65-154 Zielona Góra.
  4.    Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
  5.    Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z Platformy.
  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
  3.    Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługą prosimy kierować na adres: wydawnictwo@wieczorna.pl .
  4.    Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: wydawnictwo@wieczorna.pl .
  X. ZMIANY REGULAMINU
  1.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem wieczorna.pl/regulamin i zapoznawania się z nimi.
  2.    Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie wieczorna.pl pod adresem wieczorna.pl/regulamin
   

  Regulamin strony
   Regulamin Biblioteki multimedialnej Wieczorna.pl


  Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia usługi dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści w postaci materiałów audialnych i audiowizualnych dostępnych w bibliotece multimedialnej Wieczorna.pl  przez Wieczorna.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dolina Zielona 24a, kod 65-154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m Zielona Góra, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416514, NIP, 9731008676 Regon 081032764.
  Regulamin niniejszy jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.Wieczorna.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
  Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące podstawy prawne korzystania z usług dostępnych w Serwisie. Każdy Użytkownik wraz z rozpoczęciem korzystania z usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  § 1. Definicje
  1.      „Usługodawca” lub „Wieczorna” oznacza Wieczorna.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2.      „Serwis” oznacza serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.Wieczorna.pl, funkcjonujący na platformie internetowej, której właścicielem i wydawcą jest Wieczorna;
  3.      „Wieczorna.pl” oznacza bibliotekę multimedialną w ramach Serwisu – serwis udostępniania treści audialnych i audiowizualnych;
  4.      „Użytkownik” oznacza osobę, która ogląda lub odsłuchuje   plik cyfrowy Materiału lub jego fragment za pośrednictwem Wieczornej.pl, na zasadach przewidzianych w Umowie i Regulaminie;
  5.      „Materiał” oznacza pojedynczy materiał audialny lub audiowizualny stanowiący utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i podlegający ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy w formie pliku cyfrowego udostępniany przez Usługodawcę lub Producenta w ramach Wieczornej.pl odpłatnie lub nieodpłatnie do korzystania zgodnie z warunkami licencji Wieczorna lub Producenta; odpłatność lub nieodpłatność wskazana jest przy prezentacji Materiału w Wieczornej.pl;
  6.      „Producent” oznacza podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne do Materiału lub prawo jego dystrybucji, udostępniający Materiały za pośrednictwem Wieczornej.pl na warunkach określonych w Regulaminie;
  7.      „Hasło” oznacza ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi unikatowe połączenie dwóch danych (określeń, znaków) oznaczających danego Użytkownika, jakie zostały określone przez niego podczas Rejestracji w Serwisie;
  8.      „Rejestracja” oznacza wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi płatnej;
  9.       „Konto” oznacza obszar w Serwisie dostępny dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i Hasła), za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, a także może on dokonywać oraz podejmować działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. zmianę typu konta, itp.). Posiadanie Konta jest niezbędne dla korzystania z możliwości zakupu płatnych Materiałów;
  10.   „Operator płatności” oznacza PayPro SA - Agent Rozliczeniowy prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014, wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z Dialcom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym pod numerem nr IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). ;
  11.  „Integrator SMS Premium” oznacza DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 000030651;
  12.  „Opłata” oznacza kwotę pieniężną wnoszoną przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy za pośrednictwem Operatora płatności albo Integratora SMS Premium, zgodną z Cennikiem (por. http://wieczorna.nazwa.pl/articles/24793-Regulamin%20serwisu%20SMS%20%20%E2%80%9EWieczorna.pl%E2%80%9D ), w celu korzystania z Materiałów odpłatnych;
  13.  „Kod dostępu” oznacza indywidualny kod, generowany przez Integratora SMS Premium, umożliwiający korzystanie przez Użytkownika z Materiału odpłatnego;
  14.  „Abonament” oznacza usługę pozwalającą, przez okres 7 lub 30 dni wedle wyboru Użytkownika, na korzystanie przez Użytkownika ze wszystkich Materiałów płatnych znajdujących się w zasobach Wieczornej.pl;
  15.  „Regulamin” oznacza niniejszy dokument określający zasady udostępniania przez Usługodawcę treści cyfrowych w postaci utworów audialnych i audiowizualnych regulujący zasady, zakres i warunki korzystania z Wieczornej.pl przez Użytkownika oraz wszelkie jego aktualizacje i zmiany;
  16.  „Umowa o świadczenie Usługi” lub „Umowa” oznacza umowę udzielenia dostępu do Materiałów Wieczorna lub Producenta;
  17.  Usługa” oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną w ramach Serwisu polegającą na udostępnianiu przez Usługodawcę na żądanie Użytkownika Materiałów znajdujących się w katalogu Wieczorna.pl drogą elektroniczną w miejscu i czasie przez siebie wybranym formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego  (ang. video on demand) z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, umożliwiających transmisję danych za pośrednictwem sieci publicznych bez możliwości zwielokrotniania Materiałów świadczoną na zasadach określonych w Regulaminie.
  § 2. Postanowienia ogólne
  1. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać Regulamin. Z chwilą podjęcia korzystania z Usługi nieodpłatnej, która nie wymaga Rejestracji, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną. W takim wypadku Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Usługi oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Aktywacja Materiału jest równoznaczna z udzieleniem licencji niewyłącznej przez Usługodawcę lub Producenta na korzystanie przez Użytkownika z Materiału na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Z chwilą Rejestracji Użytkownik zawiera Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w wersji odpłatnej.
  3. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
  a)      o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień,
  b)      o prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych),
  c)      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Wieczorna jako administratora, o których mowa w § 10 Regulaminu,
  d)      o zapoznaniu się z warunkami licencji, o której mowa w § 7 Regulaminu i akceptacji jej postanowień.
  4. Dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Usługodawcę.
  5. Z  Wieczornej.pl mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 rok życia. Jeżeli Użytkownik ukończył 13 rok życia, lecz nie ukończył 18 roku życia, powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami Regulaminu z rodzicem lub opiekunem, aby upewnić  się, że on i jego rodzic lub opiekun rozumieją i oraz akceptują Regulamin. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem Serwisu tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
  6. Osoby zamieszczające komentarze w Serwisie czynią to na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
  § 3. Opis Usługi
  1.      Usługą oferowaną przez Serwis  jest możliwość oglądania Materiałów wybranych przez Użytkownika z zasobów Wieczornej.pl na zasadzie „video na żądanie” („video on demand”, „VoD”). Korzystanie z Usługi może być odpłatne lub nieodpłatne.
  2.      Za pośrednictwem Wieczornej.pl  Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie projekcji Materiału w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „dynamic streaming”).
  3.      Udostępniając Materiały Usługodawca określa kategorię wiekową, adekwatną do danego Materiału, w tym czy Materiał dostępny jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
  4.      Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Materiałów dla określonych grup Użytkowników, w szczególności dla osób poniżej 18 roku życia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5.      Materiały dostępne w Wieczornej.pl posiadają polską wersję językową. Wybrane Materiały są dostępne w wersji anglojęzycznej.
  § 4. Zasady korzystania z Materiałów - licencja
  1.      Użytkownik może korzystać z Materiałów na podstawie licencji udzielonej przez Usługodawcę lub Producenta tych Materiałów.
  2.      Umowa licencyjna zawierana jest między Producentem jako licencjodawcą oraz Użytkownikiem jako licencjobiorcą. Usługodawca jako właściciel Serwisu nie jest stroną licencji pomiędzy Użytkownikiem a Producentem, chyba że Umowa dotyczy Materiałów, których Producentem lub współproducentem jest Usługodawca. Wyłączną odpowiedzialność za każdy Materiał, zawarte w nim treści oraz  gwarancje prawidłowego korzystania  z Materiału oraz za wszelkie roszczenia Użytkownika lub innej osoby związane  Materiałem ponosi Producent danego Materiału.
  3.      Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Materiału/-ów na żądanie w miejscu i czasie przez siebie wybranym w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego  (ang. video on demand) bez możliwości zwielokrotniania Materiału/-ów i bez możliwości korzystania w ramach jakiejkolwiek działalności gospodarczej i komercyjnej. Licencja udzielana jest na czas trwania Umowy i jest licencją niewyłączną.
  4.      Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Materiału/-ów bez ograniczeń terytorialnych, z wyłączeniem Materiałów które mogą być dostępne tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
  5.      Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, utrwalać, modyfikować, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać i prezentować Materiału, w całości bądź we fragmentach.
  6. Użytkownik  zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt uzasadnionych roszczeń Producenta, Usługodawcy oraz osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw wskutek niewłaściwego korzystania z Materiałów lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.
  § 5. Wymagania dotyczące korzystania z Wieczornej.pl
  1.      Usługa może posiadać wynikające z licencji ograniczenie terytorialne (geolokalizacyjne) t.j. niektóre Materiały mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników logujących się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i identyfikowanych polskim IP.
  2.      Wymagania techniczne korzystania z Wieczornej.pl obejmują: dostęp do sieci Internet, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, posiadanie konta e-mail, komputer Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" i JavaScript. Rekomendowane jest korzystanie z jednego z następujących systemów operacyjnych: Windows XP, 2000, Vista, 7, 8, 8.1, Mobile 6.5 lub wyższy, Mac OS 10.3 lub wyższy, Linux. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z następujących wersji przeglądarek: IE 10+, Firefox 35+, Opera 23+, Safari 5+, Chrome 40+. Powinna być zainstalowana i uruchomiona wtyczka  Adobe Flash w wersji 10.0 lub wyższej. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
  3.      Użytkownik akceptuje te wymagania bez zastrzeżeń i jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymogów, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że mogą one ulec zmianie.
  4.      Materiały odtwarzane są za pośrednictwem odtwarzacza multimediów umieszczonego na stronie Serwisu.   
  § 6. Zawarcie Umowy, rejestracja i korzystanie z Serwisu
  1.      Usługodawca w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Usługi zgodnie z Regulaminem.
  2.      Dostęp do Usługi, która polega nie nieodpłatnej prezentacji Materiału uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony www Serwisu. Z chwilą skorzystania z Usługi, która nie wymaga dokonywania Rejestracji, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku Użytkownik korzystając z Usługi oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
  3.      Dostęp do Materiałów odpłatnych wymaga uprzedniej rejestracji w Serwisie, a w przypadku Użytkownika posiadającego Konto zalogowania do Serwisu.
  4.      Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna, płatne są usługi premium, takie jak sprzedaż dzieł własnych za pomocą Wieczornej.pl.

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka